ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกีรติ สุวรรณมาตย์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819624461
อีเมล์ : ness_ssen@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 วทบ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
08.30 - 16.30 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์